Hướng dẩn sử dụng hoá đơn điện tử VNPT-INVOICE

1.Hướng dẫn sử dụng hệ thống phát hành Hoá đơn điện tử

 

2. Hướng dẫn khởi tạo quyết định và thông báo phát hành Hoá đơn điện tử VNPT-Invoice

 

3. Hướng dẫn khởi tạo và phát hành hóa đơn điện tử VNPT-Invoice

 

4. Hướng dẫn khở tạo danh mục hệ thống hóa đơn điện tử VNPT-Invoice

 

5. Hướng dẫn lọc hóa đơn điện tử VNPT-Invoice

 

6. Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử VNPT-Invoice

 

 

7. Hướng dẫn nghiệp vụ xử lý hóa đơn điện tử VNPT-Invoice.

 

8.Hướng dẫn báo cáo thống kê hóa đơn điện tử VNPT-Invoice